മൈക്രോ, വളം സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ രീതികൾ

ഭക്ഷ്യ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കോഴ്സ്

കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഭക്ഷ്യ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടത്തരം, ചെറുകിട, മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട ഒരു വിവര കോഴ്‌സാണിത്. മൂല്യനിർണ്ണയവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല, ഇത് സൗജ
ന്യമാ
ണ്.

Language: Malayalam

Instructor: FICSI

About Course

ഭക്ഷ്യ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കോഴ്സ്

കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഭക്ഷ്യ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടത്തരം, ചെറുകിട, മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട ഒരു വിവര കോഴ്‌സാണിത്. മൂല്യനിർണ്ണയവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല, ഇത് സൗജ
ന്യമാ
ണ്.

ഈ പരിശീലനം എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണ്?

  • എല്ലാ ഭക്ഷ്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും / ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെയും ജീവനക്കാരെ ആരോഗ്യത്തോടെയും സുരക്ഷിതമായും നിലനിർത്തുക.
  • വിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഭക്ഷണത്തിന്റെ സുരക്ഷയും ലഭ്യതയും സംബന്ധിച്ച് ഉപഭോകൃത്വ  ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും

 

ആരാണ് ഈ പരിശീലനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്?

ഈ പരിശീലനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടത്തരം, ചെറുകിട, മൈക്രോ സംരംഭങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ, ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടണം.

 

ഈ കോഴ്‌സ് FICSI, NSDC എന്നിവരാണ് നടത്തുന്നത്.

     

ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെക്ടർ സ്കെയിൽ കൗൺസിൽ  എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (എഫ്ഐസി
എസ് ഐ) നാഷണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഒരു സ്വയംഭരണ വ്യവസായ-തീവ്രമായ ബോഡിയായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സ്കിൽസ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും യോഗ്യതകളുടെയും പായ്ക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു, യോഗ്യതാ പ്രൊഫൈലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു, പരിശീലകർക്കായി പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു, നൈപുണ്യ വിടവ് പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്.

ഈ സംരംഭത്തെ FICSI, FSSAI എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

സർക്കാരിതര, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേമ്പേഴ്‌സ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (FICCI), ഇന്ത്യയിലെ FICCI യുടെ ബിസിനസ്സിനെയും വ്യവസായത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് മുതൽ വ്യവഹാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് വരെ, FICCI വ്യവസായം, നയ നിർമാതാക്കളും സിവിൽ സമൂഹവും ചേർന്ന് സ്ഥലത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആശങ്കകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാ
ൻഡേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്എസ്എസ്എഐ) 2006 ൽ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌സ്  പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായി. മനുഷ്യന്റെ ഉപഭോഗത്തിന് സുരക്ഷിതവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഭക്ഷണത്തിനായി ശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഉത്പാദനം, ശേഖരണം, വിതരണം, വിൽപ്പന, ഇറക്കുമതി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

നിഫ്റ്റമിന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിലാണ് ഈ കോഴ്സ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Course Curriculum

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
Food Industry Capacity and Skill Initiative (FICSI) 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy